Koje vrste plaćanja su omogućene?

Vrsta plaćanja

 Oznaka

Opis

Capture
Kompletiranje

CP

Kompletira prethodno predautorizovan (PA) iznos tj. transakciju. 

Chargeback
Povraćaj novca

CB

Negativna transakcija na računu trgovca. Obično je pokreće kupac ili 

banka kada vraća Debit (DB) ili pravi transakciju ponovne naplatu (RB).

Credit
Kreditiranje

CD

Kreditira račun kupca, a zadužuje račun trgovca

Debit
Naplata

DB

Naplata u jednom koraku.. Najčešće se koristi kada trgovac prodaje 

neku uslugu ili elektronski proizvod (npr download software-a). 

Na ovaj način se proverava da li kupac ima dovoljno sredstava na računu 

i ako ima, odmah se tereti njegov račun.

Preauthorisation
Preautorizacija

PA

Opcija kupovine u dva koraka, u slučaju da trgovac mora potvrditi narudžbinu 

pre naplate. U ovom koraku izvršavaju se sve radnje provere rizika i validnosti 

transakcije i čuvaju svi podaci za kasnije kompletiranje. Dodatno se rezervišu 

(blokiraju) sredstva kupca u iznosu transakcije koja će biti obavljena u određenom 

roku.

Rebill
Ponovna naplata

RB

Naplata kupcu vezano za prethodno već naplaćenu (DB) transakciju. Najčešće se 

ponovo naplaćuje (RB) u slučajevima da je bila izvršena transakcija reklamacije (CB) 

ili kada se želi dodati još proizvoda na već procesiranu narudžbinu.

Recurring
Ponavljajuća

RC

Ponavljajuće transakcije (npr. pretplate na časopise) – nakon što kupac odluči 

da se pretplati na neku uslugu, registruje kartične podatke na sertifikovanom 

serveru za potrebe budućeg plaćanja utvrđenog iznosa pretplate. Za vreme 

trajanja ugovorene pretplate trgovac šalje zahtev za naplatu sledeće rate pretplate, 

bez potrebe za ponovnim unosom kartičnih podataka kupca.

Refund
Refundiranje

RF

Povraćaj novca kupcu vezano za prethodno kompletirane (DB) ili (CD) transakcije.

Reversal - Void
Poništenje

RV

Poništenje predautorizacije (PA) pre kompletiranja (CP) transakcija u određenom 

vremenskom roku nakon izvršenja.