Upustvo UniCredit Banka za rad na Internet Prodajnom Mestu

Uputstvo za rad na internet prodajnom mestu namenjeno je klijentima UniCredit Banke sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor o prihvatanju placanja mastercard/maestro i visa/ visa electron platnih kartica na internet prodajnim mestima .


Pored odredbi Ugovora, Akceptant je u obavezi da se pridrzava odredbi definisanih u ovom uputstvu kao i u tehnickom uputstvu prilikom implementacije i koriscenja E-Commerce Usluge.

Trgovac je upoznat sa zabranom prodaje sledecih proizvoda putem E-Commerce Acquiring usluge:


 • prodaja oruzja i nuklearnih sredstava
 • prodaja farmaceutskih proizvoda nepoznatog porekla,
 • on-line kladjenja i kockanja (osim onoga koje je organizovano od Drzavne Lutrije Srbije u skladu sa Zakonom o igrama na srecu)
 • prodaja materijala se pornografskim sadrzajem
 • prodaja robe i usluga kojom se krse autorska prava i prava na intelektualnu svojinu, osim u slucaju kada Akceptant ima nedvosmisleno pravo na prodaju istih;
 • prodaja drugih proizvoda koji su zabranjeni za promet u Republici Srbiji, kao i onih koji narusavaju moralne i eticke vrednosti u skladu sa pravilima Banke

Svi podaci o korisnicima platnih kartica koje Akceptant stekne u procesu prodaje  smatraju se poslovnom tajnom i zabranjuje se dalja prodaja i razmena podataka sa trecom stranom, osim u slucaju razmene podataka sa Bankom, karticnim asocijacijama i drzavnim organima.


Akceptant je upoznat sa zabranom prikupljanja i cuvanja bilo kojeg podatka sa platne kartice.


Akceptant je u obavezi da od  korisnika platne kartice obezbedi saglasnost ili da im omoguci odbijanje ucesca u marketinskim kampanjama na internet prodajnom mestu.


Akceptant  je u obavezi da svakoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj i isti upari sa parametrima koji će biti dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke.


1.   INFORMACIJE NA INTERNET PRODAJNOM MESTU

Trgovac  je  u  obavezi  da  na  Internet  prodajnom mestu  prikaže sve informacije navedene u Ugovoru,  kao  i  da  vodi  računa  o istinitosti postavljenih informacija.


Akceptant se obavezuje da jasno istakne i sledece informacije:


 • izjava o konverziji - ako se na stranicama Internet prodajnom mestu cene izražavaju i u stranoj valuti,
 • sva poznate faktore koji mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe,
 • izjavu o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju,
 • opis načina zaštite poverljivih podataka o platnoj kartici u toku izvršenja transakcije.
 • logo UniCredit Banke, logo VISA, MasterCard, Maestro, Verified by VISA i MasterCard Secure Code  u nepromenjenoj formi dostavljenoj od Banke i to:
  • Na pocetnoj i svakoj stranici gde se bira metoda placanja
  • Na stranici na kojoj se unose podaci o kartici 
  • Logo UniCredit Banke mora biti linkovan na web adresu: www.unicreditbank.rs

Akceptant je u obavezi da pre otpočinjanja procesa plaćanja, korisniku platne kartice jasno i nedvosmisleno predoči spisak i količine naručene robe/usluga sa pojedinačnom i ukupnom cenom kao i da mu omogući prihvatanje narudžbine pre početka  procesa  plaćanja.  


Pored navedenog trgovac je u obavezi da obezbedi saglasnost kupca da je upoznat sa pravilima kupovine objavljenim na Internet prodajnom mestu (može se koristit forma check box-a).


Nakon  realizovanog  procesa  plaćanja Akceptant je u obavezi da korisnika platne kartice obavesti na internet sajtu u formi prilagodjenoj za štampu i da korisniku platne kartice dostavi potvrdu o uspešno realizovanom procesu plaćanja putem elektronske pošte, na prethodno registrovanu email adresu 

Minimalni set podataka koji mora da se nalazi na svakoj potvrdi su:


 • podaci o akceptantu (naziv, maticni broj, PIB, adresa)
 • podaci o korisniku (ime i prezime, adresa stanovanja i sl)
 • specifikaciju naručene robe ili usluga (spisak, količinu, jediničnu cenu, naplaceni porez i dodatne usluge- npr. transportni troskovi i ukupnu cenu
 • datum i vreme transakcije
 • jedinstveni identifikacioni broj transakcije(sa sistema Akceptanta)
 • parametri  dodeljeni  od  strane  Banke

Akceptant po potrebi može navesti i dodatne podatke u potvrdi.


Akceptant je u obavezi da na internet prodajnom mestu objavi način dostave robe i obezbedi jasan dokaz da je roba preuzeta od strane korisnika platne kartice ili ovlašćenog lica.


Za robe i usluge koje se isporučuju elektronskim putem, odmah nakon placanja, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera(email i download).


Akceptant je dužan da korisnika platne kartice, putem email-a, obavesti o neuspešnom rezultatu transakcije, bez davanja informacija o razlozima odbijanja transakcije

Trgovac je u obavezi da jasno predoči uslove reklamacija kao i eventulane troškove reklamacije i otkaza kupovine.


2. SIGURNOSNI ASPEKTI


E-Commerce usluga razvijena je u skladu sa najvišim mogućim standardima za plaćanje platnim karticama na internet prodajnim mestima. U cilju dodatne zaštite kreirana su dva načina transakcija:


 • DMS transakcije (PA) i
 • SMS transakcije (DB)

DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija - PA) – podrazumevaju dva koraka u procesu plaćanja: on-line autorizacija transakcije tj. rezervacija sredstava koja se vrši prilikom naručivanja robe/usluge, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije  rezervišu  na  računu  kartice  korisnika platne kartice,  i drugi korak naplata  rezervisanih sredstava koju vrši Akceptant nakon slanja ili isporuke robe (potvrda DMS transakcije). Rezervisana sredstva su garantovano dostupna za naplatu u roku od 7 kalendarskih dana (168 sati) od rezervacije. 


SMS (SingleMessage) tip transakcije (Debit - DB) – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice korisnika platne kartice prilikom naručivanja robe/usluge. Ovaj tip transakcija koristi se za robe i usluge koje su odmah dostupne ili se isporucuju/preuzimaju elektronskim putem .


Registracija korisnika


Potrebno je omoguciti registraciju korisnika internet prodajnog mesta. Obavezna polja koja bi korisnik trebao da popuni su:


 • Ime i prezime (omoguciti logicku kontrolu koriscenih imena i prezimena)
 • Adresa, mesto i drzava stanovanja
 • Kontakt telefoni (fiksni/mobilni) bar jedan mora biti unseen
 • E-mail adresa (Prilikom registracije pozeljno je da se salje aktivacioni link na mail adresu u cilju provere validnosti mail adrese.
 • Kontrolisati da li se adresa isporuke kupljene robe podudara sa adresom iz registracije

Za usluge/proizvode koji se isporucuju neposredno nakon transakcije preporucujemo da se koristi ‘CAPTCHA’ prilikom iniciranja transakcije kao dodatni vid zastite. Akceptant je u obavezi da cuva logove sa server o preuzimanju robe i/ili pruzanju usluge koja je omogucena korisniku. 


Potrebno je obratiti posebnu paznju za nestandardne nabavke i nabavke sa velikim iznosima i izvrsiti telefonske provere pre isporuke robe. O svim sumnjivim/nestandardnim kupovinama Akceptant je u obavezi da obavesti Banku bez odlaganja i pre isporuke robe i usluga putem mail adrese za korespodenciju.


Banka ce izvrsiti setovanje parametara za ranu kontrolu potencijalnih zloupotreba i pragove blokiranja daljih transakcija, a na osnovu podataka dobijenih od akceptanta (minimalni i maksimalni iznos transakcije, ocekivani broj transakcija u toku dana i sl). 


3. KRAJ POSLOVNOG DANA - OBRAČUN PROMETA  

Funkcija ‘’kraj poslovnog dana’’ se automatski izvršava najkasnije do 22h . Njime će biti obuhvaćene  sve SMS i potvrdjene DMS transakcije koje su nastale nakon prethodno kreiranog kraja dana. 


Banka će za sve transakcije koje su obuhvaćene krajem dana izvršiti dalje potrebne obračune prometa, kreirati izveštaj i izvršiti plaćanje trgovcu prema uslovima koji su definisani Ugovorom.


4. POVRAĆAJ SREDSTAVA KORISNIKU 

Akceptant može izvršiti povraćaj naplaćenih sredstava (u celosti ili delimično) na isti način kako su sredstva i naplaćena tj. putem platne kartice ili da izvrši ukidanje rezervacije transakcije i to dostavljanjem zahteva na memorandumu firme sa podacima o transakciji (kao na potvrdi o uspešnom plaćanju) i razlogom povraćaja sredstava odnosno razlogom ukidanja rezervacije.

Zahtev se dostavlja na mail adresu definisanu u Ugovoru.