Proces integracije i usklađivanja sa standardima

Nakon potpisivanja ugovora sa našom firmom za korišćenje usluga platne platforme i, u određenim slučajevima, sa bankom za uslugu dobijanja internet računa, započinjemo proces integracije i usklađivanja. U zajedničkom interesu je da ovaj proces bude što jednostavniji i brži. Upravo iz tog razloga želimo da vas unapred obavestimo o toku samog procesa, kako bi vi i vaši saradnici mogli optimalno planirati svoje resurse.

1. OTVARANJE TIKETA NA HELPDESKU

Najpre će nas ovlašćena osoba trgovca obavestiti o osobi (najčešće programeru) koja će u ime trgovca vršiti posao integracije u našu platformu. Putem tiketa će biti komunicirana sva pitanja u procesu implementacije. Komunikacija je isključivo između "programera" sa strane trgovca i naših službenika tehničke podrške, dok je ovlašćeno lice trgovca stalno u kopiji komunikacije. Interne procedure i pitanja bezbednosti i odgovornosti ne dozvoljavaju komunikaciju po ovom pitanju putem telefona.

Prilikom otvaranja tiketa, to jest u prvoj poruci, dobićete sledeće informacije:

 • Testni (Sandbox) kredencijali koji vam omogućavaju pristup platformi - Bez ovih kredencijala testne transakcije i integracija ne bi bila moguća.
 • Link ka relevantnoj dokumentaciji za povezivanje na platformu - U zavisnosti od toga koju platformu i način povezivanja koristite t.j. kod koje banke vam je otvoren internet račun.
 • Linkovi ka korisnim tekstovima / sekcijama u našoj bazi znanja
 • Specifična dodatna pojašnjenja - U slučaju kada specifični zahtevi trgovca podrazumevaju napredne funkcionalnosti, poslaćemo vam kratku instrukciju vezano za tu temu.

2. PROCES POVEZIVANJA I TESTIRANJA

Tokom ove faze, naš službenik podrške će vam, kroz tiket, asistirati u razumevanju terminologije i dokumentacije. Naš zadatak je da vam olakšamo razumevanje procesa. Iako ne postoji pravilo, iz našeg iskustva predlažemo da ovu fazu podelite na nekoliko delova kako je opisano ispod:

 • a) Osnovno povezivanje - Koristeći dobijene kredencijale i primenom osnovnih funkcionalnosti povezivanja opisanih u konkretnoj dokumentaciji, napravićete prvu transakciju plaćanja. Ovo može biti DEBIT ili PREAUTORIZACIJA, transakcija koja mora sadržati najmanje: iznos, valutu, vrstu transakcije (Debit ili Preautorizacija) i jedinstveni broj porudžbine (najčešće neki vaš broj pod kojim se porudžina vodi u vašem sistemu). Potvrda da ste izvršili osnovno povezivanje je dobijena pozitivan odgovor sa naše platforme.
 • b) [opciono] Napredne funkcionalnosti - Ukoliko želite da u vašu internet prodavnicu uključite neku od naših naprednih funkcionalnosti, kao što je: tokenizacija (pamćenje) kartica, ponavljajuća (recurring) plaćanja, planiranje plaćanja (scheduling), plaćanja jednim klikom (one-click payments), Webhook - push notifikacije i slično, bilo bi optimalno da to uradite u ovoj fazi. Sve napredne funkcionalnosti su opisane u razmenjenoj dokumentaciji, ali i u sekcijama na našoj bazi znanja. Međutim, ukoliko vam je potrebna pomoć/ instrukcija u razumevanju procesa i dokumentacije, dovoljno je da uradite "reply" na poslednju poruku tiketa i neko će vam odgovoriti u najkraćem roku.
 • c) [opciono] Prilagođavanje prikaza i procesa - Naše platforme omogućavaju potpuno prilagođavanje izgleda forme za plaćanje. Suština je da, primenom najsavremenijih pristupa, forma za plaćanje se nalazi na vašoj prodavnici i kupac se nikada ne "redirektuje" van vaše prodavnice. Logično, vi kontrolišete izgled, sadržaj i jezik forme za unos kartice, kao i prikaza poruke o uspešnosti transakcije
 • d) Testiranje - Pre prelaska u narednu fazu, vi želite da budete sigurni da je integracija bila 100% uspešna i da odgovara vašim potrebama. Predlažemo vam da scenario testiranja vaše integracije sadrži dole opisane korake. Testiranje se vrši pomoću testnih kartica koje se nalaze na linku dobijenom prilikom otvaranja tiketa.
  1. Test uspešne transakcije - Napravite najmanje po jedan test uspešne transakcije za svaku specifičnu funkcionalnost koju ste implementirali. Na primer: jedna za klasičnu DB ili PA transakciju, ali i (ukoliko je primenjivo) jedna za "one-click" transakciju ili "scheduling" trnasakciju. Tokom ovog testa, proverite i način (i jezik) kojim kupcu prikazujete formu za unos kartice, eventualne greške prilikom unosa podataka sa kartice (validacija unosa), prikazivaje 3D-Secure ekrana, kao i sadržaj informacija o uspešnosti tranakcije.
  2. Test neuspešnih transakcija - Predlažemo da simulirate različite greške tj razloge za odbijanje transakcija. Način simulacije grešaka zavisi od platforme na koju se povezujete i možete nam putem tiketa, poslati zahtev za dobijanjem instrukcijem o načinu za simulaciju grešaka. Veoma je korisno simulirati tipične razloge za odbijanje, uključujući i 3D-Secure greške. Verovatno najosetljiviji deo testa je način na koji svojim kupcima prikazujete razloge za odbijanje transakcije, jer od ovoga najviše zavisi da li će kupac ponavljati identičnu grešku sve dok ne odustane od vaše prodavnice, ili će vas zvati da bi zahtevao objašnjenje. Sve ovo možete dramatično promeniti kvalitetnim načinom prikaza kupcu.

3. PROCES USKLAĐIVANJA

Tokom ove, finalne faze implementacije, vršite usklađivanje sadržaja vaše internet prodavnice sa operativnim pravilima kartičarskih organizacija, kao i drugim standardima i zahtevima. Međutim, pored toga što usklađivanje predstavlja obavezu, važnije je to što ovo pomaže trgovcu u građenju reputacije prodavnice, manjem broju reklamacija i pratećih poziva, a na kraju i većem broju kupaca koji kupuju u online prodavnici.


Usklađivanje se vrši prema ček-listi koja se nalazi u prilogu ovog teksta, a koja pokriva najveći broj neophodnih elemenata. Predlažemo vam da, nakon uspešne integracije i testa uskladite svoju prodavnicu sa svim elementima iz čekliste. Takođe, u zavisnosti od banke kod koje ste otvorili e-commerce račun, proverite koliko je vaša online prodavnica usklađena sa Uputstvom banke. Uputstvo vaše banke možete pronaći na https://help.allsecure.xyz/sr-latn-rs/3-uskladivanje .


Kada ste to uradili, možete, kroz tiket, poslati molbu da naš službenik koji se bavi ovim pitanjima, pregleda vašu online prodavnicu i da vam da svoje mišljenje, da li zatražiti od banke  prelazak u produkciju ili ne. Ukoliko se za to odlučite (mi svakako preporučujemo) će ukazati na eventualne propuste. 


Nakon uspešnog usklađivanja, tražićemo registraciju vaše internet prodavnice kod relevantnih kartičarskih organizacija, kao i molbu za LIVE kredencijalima od banke.

4. FINALNI TEST I PUŠTANJE U PRODUKCIJU

Da bi vaša online prodavnica mogla preći u fazu produkcije i primati plaćanja stvarnim (ne testnim) platnim karticama,

 • Najpre vam šaljemo LIVE kredencijale, kojim ćete vi zameniti TEST (Sandbox) kredencijale koje ste koristili do ovog trenutka.
 • Banka će izvršiti kupovinu datog proizvoda stvarnom karticom i pregledati usklađenost prodavnice i odobriti prelazak u produkciju. Alternativno, banka može zamoliti vas da sami izvršite plaćanje svojom kartico.
 • Ukoliko je sve kako treba, banka će nas, a mi vas obavestiti da možete započeti prihvat kartica na vašoj online prodavnici

Ovime je proces završen. Tiket se zatvara. A buduća komunikacije sa našom podrškom, će biti za potrebe operativnih pitanja (kako koristiti, šta znači određeni podatak, kako unaprediti proces itd).

Attached Files
ASB-WEB-COMPLIANCE-ENG.pdf
404kb
ASB-WEB-COMPLIANCE-SRB.pdf
404kb